Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO w KMP we Wrocławiu

Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO w KMP we Wrocławiu

Data publikacji 24.08.2020

Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO w KMP we Wrocławiu

Szanowna Pani/Szanowny Panie,


w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r., poz. 125 z póź zm.) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”,

dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:


1. Administratorem jest Komendant Miejski Policji we Wrocławiu:

adres: ul. Sołtysowicka 21, 51-168 Wrocław,

2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu zapewnia Inspektor Ochrony Danych Osobowych KMP:

nadkom. Ewelina Rosa, tel. 41 871 28 86

Zastępcą Inspektora Ochrony Danych Osobowych KMP jest:

mł. asp. Daniel Kijek, tel. 47 871 26 10

adres: ul. Sołtysowicka 21, 51-168 Wrocław,
e-mail: iod.kmp@wroclaw.wr.policja.gov.pl

3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu.

W KMP we Wrocławiu dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,
dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,
prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

Powrót na górę strony