Skargi i wnioski dotyczące działalności Policji

Skargi i wnioski

Data publikacji 02.09.2020

PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SKARG I WNIOSKÓW W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI WE WROCŁAWIU


WYDZIAŁ KONTROLI

Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu

51-609 Wrocław, ul. Szymanowskiego 11
Sekretariat: TEL: 47 87 156 08, FAX: 47 87 156 68

e-mail: kontakt@wroclaw.wr.policja.gov.pl


DO ZADAŃ WYDZIAŁU KONTROLI NALEŻĄ M.IN.:

  • kontrola realizacji ustawowych zadań wykonywanych przez jednostki organizacyjne KMP.

  • ocena współdziałania jednostek KMP z organami administracji samorządowej miasta i powiatu ziemskiego,

  • przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków dotyczących działalności Policji oraz nadzorowanie, wykonywania tych zadań przez jednostki i komórki organizacyjne KMP.


Prawo do powszechnego składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej.

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. (Dziennik Ustaw Nr 5 Poz. 46 z dnia 22.01.2002) w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą (art. 221 kodeksu postępowania administracyjnego).

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw (art. 227 kodeksu postępowania administracyjnego).

O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna (art. 222 kodeksu postępowania administracyjnego).

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. W przypadku, gdy skargi i wnioski nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§ 5 i § 8. 1 przywołanego powyżej rozporządzenia).

W przypadku skarg zgłaszanych telefonicznie informuje się obywateli o konieczności osobistego zgłoszenia się w jednostce Policji lub przysłania skargi pisemnej, gdyż w przeciwnym przypadku nie zostaną przeprowadzone czynności zmierzające do wyjaśnienia podnoszonych zarzutów.


Na terenie funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu uprawnionymi do przyjmowania skarg są:

1. Komendant Miejski Policji we Wrocławiu, który przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach od 15.45 do 17.00. (Ze względu na duże zainteresowanie spotkaniem z Komendantem Miejskim Policji we Wrocławiu prosimy o uprzednie umówienie terminu spotkania z Sekretariatem Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu)

2. W imieniu Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu – Naczelnik Wydziału Kontroli Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu lub jego zastępca oraz funkcjonariusze Wydziału Kontroli KMP Wrocław, którzy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godz. 8.00 - 16.30 a w pozostałe dni robocze od godz.: 8.00 - 15.00.

3. Komendanci Komisariatów Policji we Wrocławiu oraz Komisariatów Policji na terenie Powiatu Wrocławskiego w zakresie skarg dotyczących działalności podległych im jednostek i komórek organizacyjnych.

Rozmowy z interesantami przeprowadzane są zawsze w klimacie życzliwości i zrozumienia. W uzasadnionych przypadkach natychmiast podejmowane są interwencje oraz działania zmierzające do wyjaśnienia problemów nurtujących obywateli. Taka postawa funkcjonariuszy jest wyrazem otwartości Policji na problemy społeczeństwa.

Skargi załatwiane są w terminie określonym przez kodeks postępowania administracyjnego (art. 237 kodeksu postępowania administracyjnego).

Osoba wnosząca skargę jest każdorazowo pisemnie informowana o sposobie załatwienia sprawy. Takie zawiadomienie zawiera oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi będzie zawierać także uzasadnienie faktyczne i prawne.


Skargi na działalność Policji można również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich na adres:

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

Aleja Solidarności 77

00-090 Warszawa

oraz do Pełnomocnika Terenowego we Wrocławiu (dla województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego) na adres:

PEŁNOMOCNIK TERENOWY WE WROCŁAWIU

ul. Wierzbowa 5

50-056 Wrocław

 

Powrót na górę strony