Bieżące informacje

Wstąp w szeregi wrocławskiej Policji. Zostań jednym z nas

Data publikacji 07.10.2022

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu, mogą składać osobiście komplet dokumentów aplikacyjnych w Wydziale Kadr Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 21 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:00. Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji mogą również kontaktować się z Zespołem ds. Koordynacji Doboru Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu pod nr tel. 47 87 129 62 lub 47 87 126 95.

Zajęcia sportowe przygotowujące kandydatów do testu sprawności fizycznej będą odbywać się zgodnie z poniższym grafikiem

- Szkoła Tenisa "AS" przy ul. Kozanowskiej 69 we Wrocławiu

wtorek 11.30-13.00


KTO MOŻE PEŁNIĆ SŁUŻBĘ W POLICJI:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystający z pełni praw publicznych;
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie; 
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

POGLĄDOWA SIATKA PŁAC POLICJANTÓW

STANOWISKO/
WYNAGRODZENIE

 

Policjant

Grupa 2

Referent

Grupa 3

 

Dzielnicowy
Kontroler Ruchu Drogowego
Przewodnik Psa Służbowego

Grupa 4

 

 

 

Grupa zaszeregowania
płaca brutto

 

 


5517,60 złotych


6071,49 złotych


6548,93 złotych

 

 

Wynagrodzenie netto

 

 

 

4603,52 złotych
 

 

5066,46 złotych
 

 

5464,83 złotych
 

 

Wynagrodzenie
do 26 roku życia netto

 

 

5021, 52 złotych
 

 

 

5525,46 złotych
 

 

 

5959,83 złotych
 

 


SKŁADANIE DOKUMENTÓW:

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się w z chwilą złożenia przez kandydata do służby w Policji następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji;
 • kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji - obowiązuje od 30 marca 2023 r. (KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO SŁUŻBY - DOKUMENT PDF)
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych - ich tłumaczenie;
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;
 • kserokopia książeczki wojskowej zawierającej wpis potwierdzający odbycie  zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy (orygninał do wglądu);

UWAGA: kandydaci do służby w Policji zgłaszający się z wyżej wymienionymi dokumentami  powinni legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Osoby zainteresowane podjęciem służby w Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu powinny osobiście złożyć dokumenty w Wydziale Kadr Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 21, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:00. Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji mogą również kontaktować się pod nr tel. 47 87 129 62.


JAK PRZEBIEGA POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE W STOSUNKU DO KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W POLICJI:

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 606).


PO WSTĄPIENIU DO SŁUŻBY W POLICJI MOŻESZ:

 • uzyskać tytuł licencjata lub magistra podejmując studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (tryb stacjonarny lub niestacjonarny) na jednym z oferowanych kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminologia, zarządzanie, informatyka;
 • adekwatnie do zainteresowań i realizowanych zadań uczestniczyć w kursach specjalistycznych (oferta obejmuje ponad 100 różnego rodzaju kursów) np.: minersko-pirotechniczny, doskonalących technikę prowadzenia pojazdu, taktyki i techniki przesłuchania, analizy kryminalnej, cyberprzestępczości;
 • uczestniczyć w kursach językowych np.: z języka angielskiego, języka rosyjskiego;
 • uzyskać nowe uprawnienia i kwalifikacje: tytuł ratownika, uprawnienia stermotorzysty, uprawnienia instruktora taktyki i techniki interwencji,  prawo jazdy kat. D, uprawnienia SEP, uprawnienia obsługi „dronów” i wiele innych.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA UZYSKAĆ:

 • podczas spotkania z kierownictwem komendy, w której chcesz służyć. Umów się na takie spotkanie wysyłając e-mail na adres: kontakt@wroclaw.wr.policja.gov.pl
 • osobiście w Wydziale Kadr Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 21 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:00
 • pod numerami telefonu:

        tel.:  47 87 129 60

      tel.:  47 87 129 61

      tel.:  47 87 129 62

      tel.:  47 87 129 63

      tel.:  47 87 126 95


NAJBLIŻSZE TERMINY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI:

2023 r. Komendant Główny określił następujące terminy przyjęć:

 • 5 maja 2023 r.
 • 3 lipca 2023 r.
 • 23 sierpnia 2023 r.
 • 27 października 2023 r.
 • 28 grudnia 2023 r.
 
Zespół Komunikacji Społecznej
Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu

 

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 28.63 MB)

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony